Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Skill Bill s.r.o.
se sídlem Vinice 59, 289 03  Městec Králové, IČ: 291 45 538

Společnost je zapsaná (21. prosince 2012) v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 203920. Obchodní podmínky se vztahují na prodej produktů a služeb prostřednictvím internetového portálu umístěného na adrese www.skillbill.cz.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Skill Bill s.r.o., se sídlem Vinice 59, 289 03 Městec Králové, identifikační číslo: 291 45 538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203920 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).
 2. Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím jeho internetového portálu nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na internetovém portále, případně na dalších stránkách poskytovatele, na které je přístup prostřednictvím této stránky – např. jazykové verze, affiliate partneři a další (dále jen „webové stránky“).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné v České republice, podle českého práva. Rozhodování případných sporů řeší místně příslušné soudy.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud se stane, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo v kontextu těchto obchodních podmínek uzavřené smlouvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy jako celku. Naopak strany jsou povinny zjednat nápravu tím, že si smluvně (dodatkem ke smlouvě) dohodnou nově formulované podmínky tak, aby nové ustanovení respektovalo původní úmysl smluvních stran při uzavírání smlouvy.
 7. Objednatel není oprávněn měnit nebo jakkoliv upravovat obsah internetového portálu poskytovatele, využívat obrázky, loga, texty či audio-vizuální obsah poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 8. Zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba k přijetí služby (typicky zaměstnanec), tj. osoba, která fakticky konzumuje služby poskytovatele (dále jen „účastník“), je poskytovatelem vnímána jako osoba oprávněná k přijetí takových služeb. Poskytovatel je oprávněn provádět prezenci účastníků jednotlivých akcí, požadovat potvrzení účasti podpisem účastníka, požadovat vyplnění dotazníků průzkumu spokojenosti s kvalitou a obsahem dodávaných služeb.
 9. Internetový portál poskytovatele obsahuje seznam všech produktů a služeb nabízených poskytovatelem potenciálním objednatelům. Závazná nabídka poskytovatele obsahuje vždy kromě vyznačení názvu produktu nebo služby a dalších parametrů i cenu, kterou poskytovatel uvádí bez daně z přidané hodnoty. Není-li uvedena cena, nejedná se o závaznou nabídku.
 10. Nabídky a ceny produktů či služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém portále poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 11. Pokud objednatel objednává produkty nebo služby poskytovatele prostřednictvím objednávkového systému, který je součástí internetového portálu poskytovatele, je objednateli umožněno před odesláním takové objednávky zkontrolovat a měnit údaje, které si do objednávky uvedl. Údaje uvedené v dokončené objednávce, pořízené prostřednictvím formulářů, jsou poskytovatelem považovány za správné a nezkreslené. 
 12. Objednatel podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Poskytovatel, neprodleně (do 2 pracovních dnů) po obdržení objednávky, potvrdí přijetí vytvořenou závaznou objednávkou s evidenčním číslem a tuto zašle na e-mailovou adresu nebo datovou schránku objednatele, kterou objednatel uvedl při rezervaci. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 13. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni kdykoli před zahájením poskytování služby vypovědět objednávku. Toto ujednání však nemá vliv na účtování storno poplatku ze strany poskytovatele.
 14. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily obchodní podmínky nebo podmínky smlouvy s poskytovatelem uzavřené.
 15. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nebo realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nebo realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí objednatel sám. Objednatel si je vědom své odpovědnosti za zajištění potřebné míry zabezpečení při použití komunikačních prostředků na dálku.
 16. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky nebo objednatelem.
 17. Na elektronicky poskytované produkty a  služby nabízené v tomto internetovém portále se vztahuje ustanovení  občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v § 1837 a jeho částech.

2. FINANČNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu za poskytovatelem poskytnuté produkty a služby stanovenou dle uzavřené smlouvy (dále jen „cena“) může objednatel uhradit poskytovateli převodem na účet č. 2200366866/2010, IBAN: CZ4020100000002200366866 vedený u společnosti FIO a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).
 2. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 3. Úhrada ceny ze strany objednatele se realizuje na základě daňového dokladu (faktury) a musí proběhnout ve splatnosti tohoto dokladu. Standardní splatnost je v délce 14 dnů. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni objednateli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Pokud objednatel (účastník) vyžaduje delší dobu splatnosti tak je toto zohledněno v ceně produktu či služby a to jako jako připočtená položka na danovém dokladu (faktuře) dle ceníku poskytovatele. 
 4. Případné individuální poskytovatelem poskytnuté slevy z ceny konkrétnímu objednateli nelze kombinovat s poskytovatelem veřejně nabízenými slevami prostřednictvím médií a Internetu.
 5. Daňové doklady vystavuje poskytovatel objednateli před poskytnutím služby a zasílá je na e-mailovou adresu nebo datovou schránku objednatele. Preferována je přitom elektronická forma doručení s digitálním podpisem (http://www.isdoc.org/). Daňové doklady jsou vždy distribuované elektronicky, pokud není v průběhu objednávky požadováno objednatelem jinak. Tyto doklady splňují veškeré náležitosti účetních dokladů podle zákona o účetnictví a lze je kdykoliv vytisknout a uplatnit. Pokud bude v objednávce výslovně objednatelem uveden požadavek na papírový opis dokladu bude tento zaslán na adresu objednatele a za tento opis bude účtována cena doporučeného psaní dle ceníku ČP s.p. a přiměřené operativní náklady s výrobou papírového dokladu.
 6. Objednatel není oprávněn požadovat finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd. ).
 7. Je-li výstupem z poskytnuté služby certifikát nebo osvědčení o absolvovaném školení, auditu, atestu, apod.,  je objednatel oprávněn požadovat předání tohoto dokumentu ve formátu PDF teprve po úplném splacení ceny za poskytnuté služby. Pokud bude v objednávce výslovně objednatelem uveden požadavek na papírový opis dokumentu bude tento zaslán na adresu objednatele a za tento opis bude účtována cena doporučeného psaní dle ceníku ČP s.p. a přiměřené operativní náklady s výrobou papírového opisu dokumentu.

3. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

 1. Zaslané objednávky jsou závazné, ale nejsou potvrzením místa účastníkovi pro patřičnou akci. K akceptaci objednávky dochází jejím elektronickým potvrzením v písemném dokumentu ze strany poskytovatele, spolu s organizačními informacemi.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v následujících případech:
  a) nejpozději 7 dní (včetně) před konáním akce, není-li akce naplněna potřebným množstvím účastníků
  b) z důvodu onemocnění lektora či jiných závažných překážek, znemožňujících lektorovi školit
  c) realizaci akce bude bránit jiná závažná a obtížně překonatelná překážka (např. havárie v místě konání akcie, vyšší moc, živelná katastrofa apod.)
 3. V případě, že poskytovatel akci zruší, zavazuje se toto objednateli sdělit písemně a bez zbytečného odkladu.
 4. V případě zrušení akce je poskytovatel povinen nabídnout objednateli účast na akci v náhradním termínu. Pokud objednatel účast na akci v náhradním termínu nepotvrdí do 2 pracovních dnů (48 hodin) od doručení nabídky poskytovatelem, má se za to, že účast na náhradním termínu objednatel odmítá (důvodem jsou smluvní podmínky třetích stran, např. platnost voucherů atp.).
 5. Objednatel je však oprávněn požadovat poskytnutí služby v náhradním termínu, a to do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být závazně objednaná služba poskytovatelem poprvé poskytnuta. Poskytovatel nabídne objednateli náhradní termín poskytnutí stejné služby teprve na požádání objednatele, nejpozději však 30 dnů předcházejících dni, kdy má být služba poskytovatelem poskytnuta.
 6. V případě, že objednatel účast na dalším školení odmítá, anebo realizace akce v náhradním termínu není možná, zavazuje se poskytovatel vrátit objednateli zpět uhrazenou cenu za akci.
 7. V případě, že objednatel nebo účastníci nemohou absolvovat akci v objednaném termínu, zavazuje se toto objednatel bez dalšího zdržení oznámit poskytovateli.
 8. Poplatky za změnu termínu vyvolanou objednavatelem:
  a) změna termínu déle než 10 dní (včetně) před konáním akce je bezplatná
  b) změna termínu 7 – 9 dní (včetně) před konáním akce podléhá poplatku ve výši 20 % z celkové ceny školení
  c) změna termínu 6 dní (včetně) a méně před konáním akce podléhá poplatku ve výši účelně vynaložených nákladů (licenční poplatky, poplatky za materiály, certifikační zkoušku, náklady na lektora, cestovné atd.)
 9. Změnu v osobě účastníka lze provést objednatelem písemně (s uvedením potřebných údajů nového účastníka) a bude poskytovatelem akceptována bezplatně.
 10. Storno poplatky hrazené objednavatelem:
  a) objednatel zruší účast v období delším než 30 kalendářních dnů (včetně) před konáním akce – 0 % z celkové ceny školení
  b) objednatel zruší účast v období delším než 21 kalendářních dnů (včetně) a kratším než 29 kalendářních dnů (včetně) před konáním akce – 50 % z celkové ceny školení
  c) objednatel zruší účast v období kratším než 14 kalendářních dnů (včetně) před konáním akce – 100 % z celkové ceny školení 
 11. Poskytovatel vždy potvrzuje objednávku objednatele. Činí tak elektronicky na e-mailovou adresu nebo datovou schránku, kterou objednatel v objednávce uvedl.
 12. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech nebo osvědčeních, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 13. Absence účastníka poskytované služby (i dočasná) na již zaplacených seminářích či školeních nevede k nároku na vrácení ceny (ani její části) za poskytnutou službu, ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
 14. Pokud poskytovatel odstoupí od závazné objednávky, pak vrátí objednateli již uhrazenou část ceny.
 15. Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli elektronické znění smluvních dokumentů. Objednatel je povinen respektovat, že veškerá smluvní dokumentace v elektronické podobě, stejně jako obsah webových stránek, je předmětem duševního vlastnictví poskytovatele.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Objednatel není oprávněn při využívání internetového portálu poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz, zabezpečení či dostupnost internetového portálu. Tzn. je možné jej užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních obchodních partnerů poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 2. Objednatel bere na vědomí, že internetový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Objednatel i poskytovatel jsou vázáni při uzavírání a plnění smlouvy ustanovením § 1724 a následujícím zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále zde jen „zákon o zpracování osobních údajů“).
 2. V rámci poskytování služeb budou zpracovávány osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci mezinárodně akreditované zkoušky, resp. údajů, které jsou nutné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo, informace o vyžádaných poptávkách, informace o realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Osobní údaje objednatele (popř. účastníka) budou dále využity pro zasílání informací souvisejících s platností certifikátů nebo akreditačních změn, dále pak informací nebo obchodních sdělení souvisejících s dodávkami služeb poskytovatele.
 4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně, pravdivě, úplně. Dále je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a popř. v listinné podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 7. Požádá-li objednatel (či účastník) o vymazání svých osobních údajů z evidencí poskytovatele má na to právo, pokud tyto údaje nejsou nezbytné k zajištění průkaznosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví či daňových dokladů dle zákona o daních.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.